Faculty Members.
Faculty Members.

OUR FACULTY STRUCTURE

Our Teaching Staff

  • Dr. Anand Priyadarshi
  • Dr. Panday Rohit kumar sinha
  • Dr. Neeraj Singh Ujjain
  • Dr. Purnima Kumari
  • Dr. R.Mandira Moorthy
  • Dr. M.Anuradha

   

  Visiting Faculty

   • Dr. B.P Nalin
   • Dr. Manoj Kumar
   • Dr. Mahesh Choudhary
   • Prof. Jawed Ashraf
   • Dr. A.P Sharma
   • Dr. B.K Sinha
   • Dr. Sarfraz Ali
   • Dr. Purushotam Poddar
   • Dr. Priyanshu Kumar
   • Dr. Santosh
   • Dr. Azizur Rab
   • Dr. Ganesh
   • Dr. Abhay
   • Dr. Manoranjan Kumar Singh
   • Dr. Birendra choudhary
   • Dr. R.K Narayan
   • Mr. Umesh Chandra
   • Mr. Anirudh
   • Dr. Rajesh Kmar
   • Dr. B.P Gupta

    

NON-TEACHING STAFFS

  • Sri Hitesh Kumar Sinha
  • Miss. Neha Kumari
  • Sri Nishant Kumar
  • Sri Arun Kumar Ambastha
  • Sri Jitendra Kumar